Wtorek, 23.10.2018 r.


O projekcie

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
w partnerstwie z:
Fundacją Biznes i Prawo,
Stowarzyszeniem DE BOEI z Holandii

zapraszają do wzięcia udziału w projekcie z komponentem ponadnarodowym:

„PWP JESTEŚMY AKTYWNI ZAWODOWO”

Priorytet VII
„Promocja integracji społecznej ”
Działanie 7.4
„Niepełnosprawni na rynku pracy”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
obejmujący:

Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej, obejmujące następujące formy wsparcia:

 1. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej.
 2. Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy.
 3. Poradnictwo zawodowe.
 4. Pośrednictwo pracy.
 5. Zatrudnienie wspomagane obejmując wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy.
 6. Staże i praktyki zawodowe.

Cel projektu:

Wzrost aktywności społeczno-zawodowej u 70 osób niepełnosprawnych (31K, 39M) z województwa podlaskiego do końca VI 2015r.

Okres realizacji:

od 01.02.2013 r. do 30.06.2015 r.

Adresaci szkolenia:

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 70 osób niepełnosprawnych (31K i 39M), niezatrudnionych lub zatrudnionych w wieku 15-64 lat.

Formy wsparcia:

1. WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOSPOŁECZNE
Warsztaty wyjazdowe prowadzone w 10-os. gr. Celem poradnictwa będzie rozwój umiej. psychologicznych i psychospołecznych Uczestników, w szczególności umiejętności interpersonalne. Spotkania będą miały charakter teoretyczno-ćwiczeniowy m.in. z zakresu komunikacji i perswazji, kształtowania własnego wizerunku, nauki asertywności, uświadomienie mocnych i słabych stron, zachęcanie do pozytywnego myślenia, wzmocnienia poczucia własnej wartości i podnoszenie samooceny. Warsztaty uwzględnią również działania integracji społecznej.

1.1. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE INDYWIDUALNE
Indywidualne spotkania z psychologiem, mające na celu przełamanie barier i trudności związanych z udziałem w projekcie. Wszystkie osoby otrzymają materiały szkoleniowe i dydaktyczne oraz zwrot kosztów dojazdu, nocleg, całodniowe wyżywienie podczas trwania poradnictwa.

2. PORADNICTWO ZAWODOWE
Pełnić będzie kluczową rolę w aktywności zawodowej UP, oferując następujące instrumenty wsparcia:

2.1. PORADNICTWO ZAWODOWE GRUPOWE
2-dniowe warsztaty wyjazdowe prowadzone w grupach. Celem poradnictwa będzie dokonanie diagnozy i określenia kluczowych predyspozycji zawodowych, osobowych oraz aktywności zawodowej z wykorzystaniem elastycznych form pracy uczestników. Na podstawie rozpoznania kluczowych predyspozycji zawodowych, doradca wraz z Uczestnikiem wybierze szkolenie specjalistyczne oraz kierunek IPD.

2.2. PORADNICTWO INDYWIDUALNE „INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA”
Podczas indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym zostaną omówione nowe perspektywy zawodowe związane z umiejętnościami zdobytymi podczas szkolenia oraz ocena możliwości samodzielnego poszukiwania pracy. Zostaną wypracowane IPD dostosowane do oczekiwań, potrzeb i predyspozycji każdego z UP.

3. SZKOLENIA OGÓLNE I ZAWODOWE

3.1. SZKOLENIA OGÓLNE – przygotowują do podjęcia pracy w najbardziej poszukiwanych zawodach na podlaskim rynku pracy w obszarze prac administracyjnych, biurowych i handlowych. Składać się będzie z modułu obsługi komputera i sekretariatu oraz modułu stylizacji i wizażu pełniącego dodatkową rolę zajęć integracyjnych i motywacyjnych, zwiększając samoocenę i pewność siebie uczestników projektu.

3.2. SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE mające na celu zmianę lub nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Tematem modułów szkolenia specjalistycznego będą m. in. "Kadry i płace", "Podstawy księgowości", "Techniki sprzedaży". Wybór szkolenia będzie opierał się o stworzone IPD. Przykładowe kursy:

 • Pracownik ochrony mienia i osób
 • Pracownik administracji-biurowy z elementami księgowo-kadrowymi: pracownik księgowości, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, specjalista ds. wynagrodzeń
 • Pracownik administracji-biurowej z elementami wizażu i stylizacji
 • Grafik komputerowy/Projektant stron www
 • Diagnosta samochodowy
 • Robotnik gospodarczy
 • Telemarketer
 • Telewindykator (Analityk windykacyjny)

4. POŚREDNICTWO PRACY
Osoby zatrudnione będą pomagać w pisaniu CV, listu motywacyjnego, szukania odpowiednich ofert pracy, rozpoznanie lokalnego rynku pracy, prowadzenia banku ofert projektu.

5. STAŻE ZAWODOWE dla 28 uczestników z zastosowaniem metod Coachingu. Będą miały za zadanie naukę zawodu z udziałem zatrudnionego w projekcie opiekuna stażu/opiekuna osoby niepełnosprawnej. Staż umożliwi nabycie doświadczenia zawodowego, wykorzystanie umiejętności i wiedzy zdobytych w trakcie trwania projektu.